ODLUKAO UTVRĐIVANJU RANG LISTE KANDIDATA KOJIMA SE DODJELJUJE REDOVNA STIPENDIJA

You are currently viewing ODLUKAO UTVRĐIVANJU RANG LISTE KANDIDATA KOJIMA SE DODJELJUJE REDOVNA STIPENDIJA

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

FONDACIJA PORODICE BEĆIREVIĆ

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA DODJELE REDOVNIH I POSEBNIH STIPENDIJA

Broj:21/24

Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, 14.02.2024. godine

Komisija za provođenje postupka dodjele redovnih i posebnih stipendija, na osnovu člana 11. stav (8) Pravilnika o postupku dodjele stipendija učenicima i studentima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Upravnom odboru Fondacije porodice Bećirević, na sjednici održanoj 13.04.2024. godine, d o n o s i:

O D L U K U O UTVRĐIVANJU RANG LISTE KANDIDATA KOJIMA SE DODJELJUJE REDOVNA STIPENDIJA

                                                                                 Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se rang lista kandidata kojim se dodjeljuje stipendija na osnovu Javnog poziva za dodjelu redovnih stipendija studentima I ciklusa studiranja za akademsku 2023/2024. godinu, broj 11/23 od 07.12.2023. godine.

                                                                                 Član 2.

Rang listu studenata kojima se dodjeljuje stipendija na osnovu Javnog poziva iz člana 1. ove Odluke čine sljedeći kandidati:

I ciklus studija

  1. Naida Denić – Elektrotehnički fakultet Sarajevo – Računarstvo i informatika
  • Silma Murselović – Fakultet elektrotehnike u Tuzli – Telekomunikacije i informacione tehnologije
  • Nejra Junuzović – Medicinski fakultet u Tuzli – Opći studij medicine
  • Belma Tursunović – Elektrotehnički fakultet u Tuzli – Elektroenergetske mreže i sistemi

gore imenovani studenti na temelju prijavne dokumentacije i obrazloženja ispunjavaju opće i posebene uvjete kao i oni kandidati koji su prošli na konačnoj rang listi objavljenoj dana 07.12.2023. godine, te im se u skladu sa Statutom Fondacije i Pravilnikom priznaje pravo na dodjelu stipendija u iznosu od 2.000,oo KM (slovima: dvijehiljade konvertibilnih maraka) za 2023/2024. akademsku godinu.

Dana,

Dostavljeno:                                                                            

1) Arhivi                                                                         Predsjednik Upravnog odbora:

                                                                                         Mr. Selman Edi Kaloper

Leave a Reply