Obavještenje o donošenju Odluke o utvrđivanju rang liste kandidata kojima se dodjeljuje redovna stipendija

You are currently viewing Obavještenje o donošenju Odluke o utvrđivanju rang liste kandidata kojima se dodjeljuje redovna stipendija

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

FONDACIJA PORODICE BEĆIREVIĆ

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA DODJELE REDOVNIH I POSEBNIH STIPENDIJA

PREDMET: Obavještenje o donošenju Odluke o utvrđivanju rang liste kandidata kojima se dodjeljuje redovna stipendija

U skladu sa članom 11. Pravilnika o postupku dodjele stipendija učenicima i studentima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine br. 37/19 od 26.04.2019. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku dodjele stipendija učenicima i studentima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine br. 37/19 pod brojem 102/19 od 25.12.2019. (u daljem tekstu Pravilnik), Komisija za provođenje postupka dodjele redovnih i posebnih stipendija (u daljem tekstu Komisija) donijela je 23.02. 2021.  Odluku o utvrđivanju  rang liste kandidata kojima se dodjeljuje redovna stipendija.

Postupak dodjele stipendija je pokrenut na osnovu Javnog poziva za dodjelu redovnih stipendija studentima I i II ciklusa studiranja za akademsku 2020/2021. godinu, broj: 01/21 od 04.01.2021. godine.

Komisija je po zatvaranju Javnog poziva, pristupila utvrđivanju ukupnog broja prijavljenih kandidata, kandidata koji ispunjavaju propisane uslove i pristupila bodovanju samo onih kandidata koji ispunjavaju propisane uslove radi sačinjavanja rang liste, kao i donijela Odluku o utvrđivanju rang liste kandidata kojima se dodjeljuje stipendija (u daljem tekstu Odluka), a sve u skladu sa odredbama člana 11. Pravilinika.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

FONDACIJA PORODICE BEĆIREVIĆ

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA DODJELE REDOVNIH I POSEBNIH STIPENDIJA

Broj: 6/21

Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, 23.02.2021. godine

Komisija za provođenje postupka dodjele redovnih i posebnih stipendija, na osnovu člana 11. stav (8) Pravilnika o postupku dodjele stipendija učenicima i studentima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Upravnom odboru Fondacije porodice Bećirević, na sjednici održanoj 23.02.2021. godine, d o n o s i:

O D L U K U

O UTVRĐIVANJU RANG LISTE KANDIDATA

KOJIMA SE DODJELJUJE REDOVNA STIPENDIJA

                                                                                 Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se rang lista kandidata kojim se dodjeljuje stipendija na osnovu Javnog poziva za dodjelu redovnih stipendija studentima I, II ciklusa studiranja za akademsku 2020/2021. godinu, broj 01/21 od 04.01.2021. godine.

                                                                                 Član 2.

Rang listu studenata kojima se dodjeljuje stipendija na osnovu Javnog poziva iz člana 1. ove Odluke čine sljedeći kandidati:

I ciklus studija:

  1. Elma Lejlić
  2. Belma Salihović
  3. Emina Hadžić

II ciklus studija

  1. Tarik Ikanović